IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje

Kreditno tveganje predstavlja nevarnost nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih (finančnih ali poslovnih) obveznosti dolžnika do upnika. Povezano je z nepripravljenostjo ali nesposobnostjo dolžnika, ki je lahko začasna (nelikvidnost) ali trajna (insolventnost), da v dogovorjenem roku izpolni svoje finančne ali poslovne obveznosti.

S.BON AJPES model

V sodelovanju z AJPES je IFIN, Inštitut za finance razvil metodologijo (S.BON AJPES model) za ocenjevanje kreditnega tveganja, ki temelji na oceni verjetnosti neplačila slovenskih poslovnih subjektov (podjetij, zadrug, pravnih oseb zasebnega prava in samostojnih podjetnikov).

Model S.BON AJPES temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v daljšem obdobju. Vključuje večje število podmodelov, in sicer ločeno za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, v okviru teh pa več sektorskih podmodelov glede na osnovno dejavnost ocenjevanih ekonomskih subjektov ter ločeno obravnavo novoustanovljenih ekonomskih subjektov oziroma ekonomskih subjektov s krajšim obdobjem poslovanja.


Ocena vzdržne zadolženosti

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost je izračunana na podlagi javno objavljenih računovodskih izkazov poslovnega subjekta. Metodologija izračuna vključuje več dejavnikov, in sicer sposobnost servisiranja finančnih obveznosti na podlagi ustvarjenega denarnega toka iz poslovanja, kapitaliziranost in premoženjsko stanje poslovnega subjekta. Upoštevajo se izkazane finančne obveznosti v bilanci stanja, brez morebitnih izvenbilančnih obveznosti (dana poroštva, garancije, itd.). Morebitne finančne obveznosti do lastnikov ali drugih povezanih oseb so obravnavane enako, kot vse druge finančne obveznosti.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance