IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je v letu 2020 zaznamovala pandemija Covid-19 in s tem povezana zaustavitev gospodarske aktivnosti ter omejitve pri mednarodnih blagovnih tokovih. Čisti prihodki od prodaje so se pomembno znižali, najbolj na trgu EU. Zaradi sprejetih interventnih ukrepov so se pomembno povečale subvencije, dotacije, regresi in kompenzacije. Dinamika znižanja poslovnih odhodkov je zaostajala za znižanjem prihodkov in kosmatega donosa od poslovanja, nadpovprečno so se znižali stroški materiala in stroški energije. Stroški dela so se povečali kljub znižanju števila zaposlenih. Bistveno so se povečali prevrednotevalnih poslovni odhodki, in sicer tako pri osnovnih sredstvih kot tudi pri obratnih sredstvih. Dobičkonosnost poslovanja se je pomembno znižala. Rezultat iz financiranja je bil, po več pozitivnih letih, spet negativen. Močno so se znižali finančni prihodki iz deležev, kar je mogoče pripisati manj izplačanim dividendam zaradi omejitev določenih v interventnih ukrepih. Hkrati so se bistveno povečali finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb. Zadolženost se je znižala, podjetja so povečala likvidne rezerve v obliki denarnih sredstev.

Pandemija znižala prihodke od prodaje, najbolj na trgu EU

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2020, glede na leto 2019, znižali za 6,2%. Ustavitev gospodarske aktivnosti je bolj kot na prihodke od prodaje realizirane na domačem trgu (-5,9%) vplivala na znižanje prihodkov od prodaje na trgu EU (-8,2%). Prihodki od prodaje na trgu izven EU so se znižali le za 1,2%. Zaradi ukrepov povezanih s pandemijo, so gospodarske družbe izkazale veliko povečanje subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki (povečanje za 827,2 mio EUR oziroma 157,0%). Posledično se je kosmati donos od poslovanja znižal le za 5,5%.

Znižanje stroškov energije in materiala, povečanje stroškov dela in odpisov vrednosti

Poslovni odhodki so se znižali za 4,7% - dinamika znižanja je zaostajala za znižanjem prihodkov od prodaje in kosmatega donosa od poslovanja, kar se je odrazilo v znižanju dobičkonosnosti poslovanja. Stroški blaga, materiala in storitev so se znižali za 7,2%, med njimi najbolj stroški energije (-10,0%) in materiala (-9,0%). Tudi v letu 2020 se je nadaljevala rast stroškov dela (+3,2%), vendar z nižjo dinamiko kot v preteklih letih. Rast stroškov dela je posledica dviga stroškov plač (+2,4%) ob znižanju števila zaposlenih (-0,7%) ter povečanja drugih stroškov dela (+9,2%). Odpisi vrednosti so se povečali za 9,4%, in sicer na račun povečanja amortizacije (+5,4%), predvsem pa na račun prevrednotevalnih poslovnih odhodkov pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih (+51,8%) ter prevrednotevalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih (+15,8%).

Znižanje dobička iz poslovanja in EBITDA marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT), izračunan kot razlika med dobičkom iz poslovanja in izgubo iz poslovanja, se je v letu 2020 glede na leto 2019 znižal za 20,3%. EBIT marža se je znižala na 4,18%. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot vsota neto dobička iz poslovanja in amortizacije se je prav tako znižal, in sicer za 8,7%. EBITDA marža je znašala 8,73%.

Manj finančnih prihodkov iz deležev, povečanje odhodkov iz oslabitev in odpisov

Rezultat iz financiranja je bil v letu 2020, po več pozitivnih letih, spet negativen (-418,8 mio EUR). Finančni prihodki so se znižali za 24,7%, predvsem na račun manjših prihodkih iz deležev (-37,6%). Zaradi omejitev povezanih z interventnimi ukrepi so družbe izplačale manj dividend kot v preteklih letih – to predvsem velja za finančne prihodke iz deležev v družbah v skupini (-41,3%) in finančne prihodke iz deležev v pridruženih družbah (-47,0%). Finančni odhodki so se povečali za 39,3%, in sicer predvsem na račun finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (povečanje za 402,2 mio EUR oziroma 185,0%). Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se znižali za 9,3%, finančni odhodki iz poslovnih obveznosti pa povečali za 45,6%.

Znižanje finančnih obveznosti, povečanje denarnih rezerv

Finančne obveznosti gospodarskih družb so se v letu 2020, glede na leto 2019, znižale za 2,0%, in sicer predvsem na račun znižanja finančnih obveznosti do družb v skupini (-3,6%) in finančnih obveznosti do bank (-3,5%). Denarna sredstva na računih gospodarskih družb so se povešala za 26,2% in so konec leta 2020 znašala že 8,23 mia EUR. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2020 dosegel 49,9%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 53,1%. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2020 znašalo 3,7, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 2,6. Zadolženost slovenskih gospodarskih družb se je znižala in ostaja dolgoročno vzdržna.

Znižanje čistega dobička in ROE

Kljub pandemiji so slovenske gospodarske družbe leto zaključile z neto čistim dobičkom višini 2,81 mia EUR. Neto čisti dobiček poslovnega leta, izračunan kot razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo poslovnega leta, se je v letu 2020 glede na leto 2019 znižal za 38,1%. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2020 znašala 6,4%.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance