IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2019

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je bilo v letu 2019 uspešno, povečale so število zaposlenih, povprečno mesečno plačo, čiste prihodke od prodaje, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček. K povečanju prihodkov od prodaje je, podobno kot v preteklih letih, najbolj prispeval izvoz, rast na domačem trgu pa je bila skromnejša. Dinamika poslovnih odhodkov je sledila dinamiki čistih prihodkov od prodaje, z nadpovprečnimi rastmi so, podobno kot v preteklem obdobju, izstopali predvsem stroški energije, stroški transportnih storitev in stroški dela. Stopnja rasti EBIT in EBITDA je presegla stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje, tako da sta se EBIT in EBITDA marži rahlo povišali. Ugodna gibanja na finančnih trgih so se odrazila v pomembnem izboljšanju rezultata iz financiranja, pri čemer je boljši rezultat predvsem posledica znižanja finančnih odhodkov iz oslabitev in odpisov finančnih naložb ter povečanja finančnih prihodkov iz deležev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 9,8%, donosnost lastniškega kapitala je znašala 10,6%.

Rast prihodkov od prodaje, najbolj na tujem

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2019 povečali za 4,1%, kar kaže na to, da se dinamika rasti upočasnjuje. Rast čistih prihodkov od podaje na domačem trgu je zaostajala (+2,0%), nadpovprečna pa je bila rast prihodkov na trgu izven EU (+11,7%) in na trgu EU (+5,9%).

Povečanje stroškov transportnih storitev, energije in dela

Poslovni odhodki so se povečali za 4,1% in s tem dosegli enako stopnjo rasti kot čisti prihodki od prodaje. Stroški blaga, materiala in storitev so se povečali za 2,7%, med njimi so se tako kot v preteklem obdobju, tudi v letu 2019, najbolj povečali stroški transportnih storitev (+6,0%) in stroški energije (+4,5%). V letu 2019 se je nadaljevala visoka rast stroškov dela (+9,1%), ki je bistveno presegla stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje. Rast stroškov dela je posledica povečanja števila zaposlenih (+4,7%) ter povečanja povprečne mesečne plače na zaposlenega (+3,5%). Odpisi vrednosti so se povečali za 15,4%, in sicer na račun povečanja amortizacije (+15,1%) in prevrednotevalnih poslovnih odhodkov pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih (+41,9%).

Povečanje dobička iz poslovanja in EBITDA marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT), izračunan kot razlika med dobičkom iz poslovanja in izgubo iz poslovanja, se je v letu 2019 povečal za 6,0% in je presegel stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje (+4,1%), zato se je EBIT marža povečala na 4,92%. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot vsota neto dobička iz poslovanja in amortizacije se je predvsem zaradi visoke rasti amortizacije (+15,1%) povečal za 9,9%, EBITDA marža pa je znašala 8,98%.

Bistveno povečanje pozitivnega rezultata iz financiranja

Trend znižanja finančnih odhodkov iz preteklih let se je nadaljeval tudi v letu 2019 – finančni odhodki so se znižali za 8,7%, in sicer najbolj na račun znižanja finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (-38,2%). Finančni odhodki za obresti so se znižali za 2,8%, pri čemer so se finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, znižali za 5,8%, povečali pa so se finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini (+24,0%). Ugodne razmere na finančnih trgih in pri poslovanju podjetij so se odrazile v povečanju finančnih prihodkov (+14,7%), in sicer predvsem na račun povečanja finančnih prihodkov iz deležev (+28,9%). Slovenske gospodarske družbe so v letu 2019 dosegle pozitiven rezultat iz financiranja v višini 432,4 mio EUR, kar pomeni 220,1% povečanje glede na leto 2018.

Zadolženost ostaja na vzdržni ravni, finančne obveznosti do bank stagnirajo

Finančne obveznosti gospodarskih družb so se v letu 2019 povečale za 10,1%, in sicer predvsem na račun povečanja drugih finančnih obveznosti (+29,3%) in finančnih obveznosti do družb v skupini (+9,3%). Finančne obveznosti do bank so ostale praktično nespremenjene – povečale so se za 0,3%. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2019 dosegel 48,8%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 56,7%. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2019 znašalo 3,8, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 2,9. Zadolženost slovenskih gospodarskih družb ostaja dolgoročno vzdržna.

Povečanje čistega dobička in ROE

Neto čisti dobiček poslovnega leta, izračunan kot razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo poslovnega leta, se je v letu 2019, glede na leto 2018, povečal za 9,8%. Povečanje čistega dobička je predvsem posledica povečanja dobička iz poslovanja (EBIT) ter doseženega pozitivnega rezultata iz financiranja. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2019 znašala 10,6%.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance