IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovanje podjetij in kreditno tveganje


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je bilo v letu 2018 uspešno, povečale so število zaposlenih, čiste prihodke od prodaje, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček. K povečanju prihodkov od prodaje je, podobno kot v preteklih letih, najbolj prispeval izvoz na trg EU. Dinamika poslovnih odhodkov je sledila dinamiki čistih prihodkov od prodaje, z nadpovprečnimi rastmi so izstopali predvsem stroški energije, stroški transportnih storitev in stroški dela. Stopnja rasti EBIT in EBITDA je presegla stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje, tako da sta se EBIT in EBITDA marži rahlo povišali. Po dolgem času so slovenske gospodarske družbe realizirale pozitiven rezultat iz financiranja, in sicer predvsem na račun znižanja finančnih odhodkov in povečanja finančnih prihodkov iz deležev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 16,3%, tako da je donosnost lastniškega kapitala znašala 9,6%.

Rast prihodkov od prodaje, najbolj na trgu EU

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2018 povečali za 8,5%. K povečanju je, tako kot v zadnjih letih, najbolj prispevalo povečanje čistih prihodkov od prodaje na trgu EU, kjer je bila dosežena 10,8% rast. Rast čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu je malenkost zaostajala in je znašala 7,6%. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU so se povečali za 5,9%.

Rast poslovnih odhodkov sledila rasti prihodkov

Poslovni odhodki so se povečali za 8,5% in s tem dosegli enako stopnjo rasti kot čisti prihodki od prodaje. Stroški blaga, materiala in storitev so se prav tako povečali za 8,5%, med njimi pa so se najbolj povečali stroški energije (+12,5%). Stroški storitev so se povečali za 6,9%, med njimi so izstopali stroški transportnih storitev, ki so se povečali za 10,8%. Stroški dela so se povečali za 10,3% in presegli stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje. Odpisi vrednosti so se povečali za 4,0%, in sicer na račun povečanja amortizacije (+7,8%) in znižanja prevrednotevalnih poslovnih odhodkov.

Povečanje dobička iz poslovanja (EBIT) in marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) se je v letu 2018 povečal za 9,2% in je presegel stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje, zato se je EBIT marža povečala na 4,8%. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot vsota neto dobička iz poslovanja in amortizacije se je povečal za 8,6%, EBITDA marža pa je znašala 8,4%.

Po dolgem času pozitiven rezultat iz financiranja

Trend znižanja finančnih odhodkov iz preteklih let se je nadaljeval tudi v letu 2018 – finančni odhodki so se znižali za 9,6%, in sicer najbolj na račun znižanja finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (-15,3%). Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se znižali za 7,9%, v okviru teh finančni odhodki za obresti za 4,4%. Ugodne razmere na finančnih trgih in pri poslovanju podjetij so se odrazile v povečanju finančnih prihodkov (+11,5%), in sicer predvsem na račun povečanja finančnih prihodkov iz deležev (+31,4%). Slovenske gospodarske družbe so po dolgem času realizirale pozitiven rezultat iz financiranja.

Zadolženost ostaja dolgoročno vzdržna, finančne obveznosti do bank se znižujejo

Finančne obveznosti gospodarskih družb so se v letu 2018 povečale za 2,6%, in sicer predvsem na račun povečanja finančnih obveznosti do družb v skupini (+11,6%). Finančne obveznosti do bank so se znižale, in sicer za 2,9%. Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2018 dosegel 48,6%, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 55,6%. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2018 znašalo 3,5, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 2,7. Zadolženost slovenskih gospodarskih družb ostaja dolgoročno vzdržna.

Povečanje čistega dobička in ROE

Neto čisti dobiček poslovnega leta, izračunan kot razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo poslovnega leta, se je v letu 2018 glede na leto 2017 povečal za 16,3%. Povečanje čistega dobička je predvsem posledica povečanja dobička iz poslovanja (EBIT) ter doseženega pozitivnega rezultata iz financiranja. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2018 znašala dobrih 9,6%.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance